Lillgrund vindkraftpark i med- och motvind

Lillgrund vindkraftpark är regeringens första satsning på ett havsbaserat vindkraftverk och som sådant ett pilotprojekt. Invigningen av Lillgrund vindkraftpark ägde rum under sommaren 2008. Projektet ingår som en del i den satsning på 49 % förnyelsebar energi till 2020 som Sverige har som åtagande enligt ett EU-direktiv angående förnyelsebar energi. För att målet ska kunna efterlevas kommer en omfattande utbyggnad av vindkraftsparkerna att ske och omfattande nyetableringar av havsbaserade vindkraftverk.

Havsbaserade vindkraftparker har många fördelar varav möjligheten att snabbt utöka antalet kraftverk på kort tid är en. Placeringen till havs bör göra nyetableringarna lättare då överklaganden och protester beräknas bli färre. Vindkraften har genom tiderna stött på problem därför att befolkningen på orter där parker etablerats har motsatt sig verksamheten av den anledningen att de upplever förändringen av de omgivande miljöerna till följd av vindkraftparkernas etablering som negativ. Den upplevelsen beräknas inte drabba någon befolkning i de fall vindkraftsparken placeras till havs.

Under tiden som etableringen av nya havsbaserade vindkraftparker går relativt långsamt i Sverige så är tillväxten stor och takten hög utomlands och till exempel Danmark, Tyskland och Storbritannien har redan utvecklat en stark havsbaserad vindindustri.

Lillgrund vindkraftpark var en tidig satsning och som pilotprojekt kom etableringen att föra med sig en hel del problem och svårigheter. En tröghet i beslutsprocesserna har resulterat i att vi hamnat på efterkälken i förhållande till andra länder när det gäller havsbaserad vindkraft. Satsningen på Lillgrund pilotprojekt har också blivit långt mycket dyrare än beräknat och man talar också om ett ekonomiskt fiasko. Kabelbrott och stillastående snurror till följd av detta har gjort det svårt att tala om någon ekonomisk vinning genom havsbaserad vindkraft. Dock har andra länders havsbaserade vindkraftsparker fått snurr på besparingskarusellerna och därmed bevisat att problemet inte är projekten som sådana utan trögheten i den organisation som tar besluten kring nyetableringarna. Lillgrund vindkraftpark är en god satsning, tids nog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *